Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v CESTOVNOM INFORMÁTORE

Medzi dodávateľom:

Joma Travel, s.r.o.

Záhradnícka 2473/1A, 038 61 Vrútky, tel. +421 905 382 633

IČO: 46 961 747, DIČ: 2023676798, IČ DPH: SK2023676798

Okresný súd Žilina, Oddiel: sro, vložka číslo: 58207/L

Bankové spojenie: Fio banka, a.s., č.ú.: 2900392635/8330 (SR), 2700392630/2010 (ČR)


a objednávateľom:

IČO:
IČ DPH:
Obchodné meno:
Mesto:
Ulica a popisné číslo:
PSČ:
Okres:
Telefón:
Fax:
Číslo účtu:
Zodpovedný pracovník:
Číslo zložky - registrácie:
 
Poznámky:

I. PREDMET A DOBA PLNENIA
 1. Dodávateľ sa zaväzuje, za podmienok a zmluvnou cenou ďalej stanovenou, uverejniť reklamný inzerát objednávateľa v CESTOVNOM INFORMÁTORE podľa textovej a grafickej predlohy objednávateľa - viď príloha.
 2. Dohodnutý typ a formát v CESTOVNOM INFORMÁTORE - označte zvolenú kategóriu reklamného inzerátu: Rozmer prezentácie:
  celá plocha
  - L1
  polovica
  - L2
  štvrtina
  - L3
 3. Druh a kategória zariadenia v CESTOVNOM INFORMÁTORE - označte zvolenú kategóriu reklamného inzerátu:
  A. Základná prezentácia:

  FIALOVÁ

  ČERVENÁ

  MODRÁ

  ORANŽOVÁ

  ZELENÁ

  TYRKYSOVÁ

  ŽLTÁ

  B. Komerčná prezentácia:
  iné umiestnenie:
II. CENA
 1. Dohodnutá cena za uverejnenie inzerátu v CESTOVNOM INFORMÁTORE bez DPH:
 2. Dohodnutá cena k fakturácii vrátane 20% DPH:
III. SPÔSOB ÚHRADY
 1. Dohodnutá cena podľa bodu II. tejto zmluvy bude uhradená proforma faktúrou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.
IV. OSTATNÉ PODMIENKY
 1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú zmluvné podmienky uvedené pod formulárom ZMLUVA o uverejnení inzercie.

Kópiu formuláru zaslať aj na objednávateľovu emailovú adresu(voliteľný údaj):
Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely spracovania objednávky pre zverejnenie inzerátu v publikácii Cestovný informátor.

ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE PREZENTÁCIU V PUBLIKÁCII
„CESTOVNÝ INFORMÁTOR“


Čl. 1
Joma Travel, s.r.o. splnomocňuje svojho obchodného zástupcu, uvedeného na prednej strane tejto zmluvy k jej uzavretiu v súlade s týmito obchodnými podmienkami. Obchodný zástupca nie je oprávnený vystavovať daňové doklady.

Čl. 2
Objednávateľ sa zaväzuje podľa tejto zmluvy uhradiť čiastku uvedenú v bode II. zmluvy, a to na základe zálohovej proforma faktúry, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Úhradu vykonáva prevodným príkazom v prospech firmy Joma Travel, s.r.o., Fio banka, a.s. 2900392635/8330 SR, 2700392630/8330 ČR najneskôr do 14 dní od podpisu zmluvy. Bežný daňový doklad vyhotoví dodávateľ do 15 dní po úhrade dohodnutej ceny vrátane dane podľa bodu lI./2 zmluvy.

Čl. 3
V prípade oneskorenia úhrady platieb podľa čl. 2 je dodávateľ oprávnený požadovať od objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1/4 z dohodnutej ceny.

Čl. 4
Text a grafické spracovanie inzerátu, resp. nadštandardnej reklamy, bude uverejnený podľa požiadavky objednávateľa, uvedenej v prílohe k zmluve. Dodávateľ je oprávnený text inzerátu redakčne a jazykovo upraviť. Dodávateľ si vyhradzuje právo umiestnenia inzercie na konkrétnej stránke alebo konkrétnom mieste strany v súlade s celkovou pevne stanovenou koncepciou CESTOVNÉHO INFORMÁTORA. Dodávateľ zverejnením inzerátu nevyjadruje svoje schvaľovanie alebo podporu akýmkoľvek inzerovaným službám, výkonom alebo výrobkom. Objednávateľ zodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť informácií Uvedených v texte inzerátu. Zároveň nesie plnú zodpovednosť za to, že text a grafická predloha inzerátu, uvedené v prílohe nie sú zaťažené právami tretích osôb, vyplývajúcich najmä z priemyselného, duševného alebo iného vlastníctva.

Čl. 5
Objednávateľ je povinný dodať ako prílohu zmluvy farebnú reprodukovateľnú predlohu v príslušnej kvalite (diapozitív, fotografia, médium) požadovanej inzercie.

Čl. 6
Vyžiadané grafické predlohy budú vrátené objednávateľovi, pokiaľ nebude po vzájomnej dohode stanovené inak, spolu so zaslaním vytlačeného CESTOVNÉHO INFORMÁTORA.

Čl. 7
Objednávateľ má právo zmeny základných informačných údajov textu inzerátu (čísla telefónu, faxu alebo adresy) do dňa redakčnej uzávierky vydania CESTOVNÉHO INFORMÁTORA. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, pokiaľ túto skutočnosť písomne oznámi dodávateľovi do dňa redakčnej uzávierky CESTOVNÉHO INFORMÁTORA. V prípade odstúpenie od zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 60 % z ceny podľa bodu II./2 zmluvy. Zmluvnú pokutu uhradí objednávateľ uvedený v zmluve do 14 dní odo dňa odstúpenia na účet dodávateľa.

Čl. 8
Dodávateľ má právo písomne od zmluvy odstúpiť, ak objednávateľ závažným spôsobom poruší najmä: nedodanie materiálov, neuhradenie proforma faktúry.

Čl. 9
Ak dohodnuté podmienky tejto zmluvy objednávateľ dodrží a inzerát nebol dodávateľom zverejnený, má objednávateľ právo na vrátenie dohodnutej ceny v plnej výške. Pri uverejnení inzerátu s neúplným alebo nejasným textom alebo s inými chybami v porovnaní s prílohou tejto zmluvy, má objednávateľ právo požadovať zľavu z celkovej ceny vo výške 1/4.

Čl. 10
Všetky objednávky, storno, odstúpenie od zmluvy, pripomienky k poslanej korektúre a zmeny v objednávke budú akceptované iba písomne, doručené firme Joma Travel, s.r.o. do redakčnej uzávierky.

Čl. 11
Termín redakčnej uzávierky CESTOVNÉHO INFORMÁTORA je vždy 30.09. (SR) a 30.11. (ČR) toho roku.

Čl. 12
Distribúcia CESTOVNÉHO INFORMÁTORA začne najneskôr 3 mesiace od uzávierky. Každému inzerentovi bude zdarma poslaný jeden výtlačok CESTOVNÉHO INFORMÁTORA do 30 dní od vydania za predpokladu, že uhradil proforma faktúru, pri dodatočnej úhrade do 14 dní od zaplatenia.

Čl. 13
Objednávateľ má právo na poslanie grafického návrhu zaslaného elektronickou poštou. Firma Joma Travel, s.r.o. bude korektúry posielať bezprostredne po grafickom spracovaní inzertnej plochy. Objednávateľ zašle obratom súhlas s obsahom a formou inzercie, písomne potvrdený na zadnej strane korektúry, prípadne písomné pripomienky ku korektúre (na písacom stroji, počítači), najneskôr však do 7 dní od doručenia korektúry. Pokiaľ nebude tento termín objednávateľom dodržaný, bude predložený návrh považovaný za schválený a nemusí byť právo korektúry firmou Joma Travel, s.r.o. akceptované.